top of page
Final Artwork_Logomark_White.png
Sand Dunes

風起航App

學習平台

中風家庭實用手冊

實用手冊
werise booklet simplified chinese_TC.png

留院篇
    前言
    第一節:中風簡介 下載
    第二節:中風後的檢查及治療 下載
    第三節:出院計劃 下載


出院後適應篇
    第一節:家庭重整 下載
    第二節:康復全方位 下載
    第三節:給家人的錦囊 下載


融入社區篇
    第一節:預防再中風 下載
    第二節:社區資源 下載
    協辦機構分享 下載
    參考資料及鳴謝 下載


表格下載
    每週照顧計劃表 下載
    身體功能監察 下載
    醫療跟進 下載

自學影片

自學影片

即將推出

bottom of page